Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 16 Januari 2021
 1. Personuppgiftsansvarig
 2. Crusner Advokatbyrå AB, 556612-7659, (”Crusner Advokatbyrå” eller ”advokatbyrån”) är ansvarig för personuppgifter som behandlas i Tjänsten för den som registrerar sig som användare i denna (”Användaren”).
 3. Med ”Tjänsten” avses den eller de webbplatser och den eller de applikationer som från tid till annan tillhandahålls av Crusner Advokatbyrå för köp av juridiska tjänster under namnet ”Rätt”.
 4. Kontaktuppgifter:
  Crusner Advokatbyrå AB
  Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
  kontakt@ratt.nu.
  010-210 80 00
 5. Insamling och kategorier av personuppgifter
 6. I Tjänsten behandlas personuppgifter som är insamlade från Användaren i samband med inloggningar, betalningar och hantering av användarkonton och ärenden samt annan användning av Tjänsten eller kontakt med Crusner Advokatbyrå. I förekommande fall behandlas även personuppgifter som är insamlade Användarens tidigare ombud, motpart och ombud för sådan, från annan part är berörd av ett ärende och ombud för sådan, från annan som kan lämna uppgift eller utlåtande som rör ett ärende (t.ex. vittne eller sakkunnig), från offentliga register (t.ex. folkbokföringsregistret eller bolagsregistret) eller från andra källor.
 7. Personuppgifter som behandlas kan inkludera identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, tekniska uppgifter med anknytning till användningen av Tjänsten inklusive IP-adresser och kakor, försäkringsuppgifter, uppgifter om betalning, fakturering och kreditvärdighet, uppgifter om fullmakt, firmateckning och andra behörighetsuppgifter samt uppgifter med direkt eller indirekt anknytning till ärenden i Tjänsten.
 8. Behandling av s.k. särskilda kategorier av personuppgifter kan förekomma i tjänsten beroende på ärende och/eller för att Crusner Advokatbyrå ska kunna uppfylla krav som ställs enligt lag. I särskilda kategorier av personuppgifter ingår uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.
 9. Användning av hemsidan eller tjänsten med tillhörande s.k. cookies medför indirekt att personuppgifter genereras vid användandet, vilket beskrivs i vår cookiepolicy. Vi använder oss dock i möjligaste mån av anonymiserade personuppgifter för statistikändamål.
 10. Ändamål för behandling av personuppgifter
 11. Eftersom det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse för Crusner Advokatbyrå behandlas personuppgifter för följande ändamål: bokföring samt åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 12. Eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, eller en avtalsförfrågan, mellanAnvändaren och Crusner Advokatbyrå behandlas personuppgifter för följande ändamål: hantering av användarkonton i Tjänsten, handläggning av ärendeförfrågningar, jävskontroller till undvikande av intressekonflikter enligt Sveriges Advokatsamfundsetiska regler, handläggning av ärenden inklusive upprättande av skriftliga handlingar i sådana samt handläggning av kundfordringar och betalningar.
 13. Eftersom det är nödvändigt för att uppnå ett berättigat intresse för Crusner Advokatbyrå behandlas personuppgifter för följande ändamål: uppfylla Sveriges Advokatsamfunds etiska regler och andra bestämmelser som reglerar advokatverksamhet, försvar mot rättsliga och andra anspråk som riktas mot Crusner Advokatbyrå, förmedling av information till Användaren om Tjänsten och Crusner Advokatbyrås övriga verksamhet samt utveckling av Tjänsten och Crusner Advokatbyrås övriga verksamhet (personuppgifterpseudonymiseras i möjligaste mån).
 14. Annan behandling personuppgifter kan vara baserat på Användarens samtycke för ett visst ändamål. Användaren har i så fall rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Om det finns en annan rättslig grund för behandlingen än samtycke, t.ex. ett påstående ärende, har emellertid Crusner Advokatbyrå rätt att fortsätt med behandlingen, men endast i den mån det är nödvändigt för den rättsliga grund som är fortsatt gällande.
 15. Kategorier av mottagare av personuppgifter
 16. Personuppgifter kan lämnas ut till annan som behandlar sådana uppgifter för Crusner Advokatbyrås räkning (personuppgiftsbiträden) såsom IT-leverantörer. Personuppgifter kan också lämnas ut till annan advokatbyrå som Crusner Advokatbyrå samarbetar med förutsatt att detta är tillåtet eller ett krav enligt Sveriges Advokatsamfunds etiska regler såsom i samband med jävskontroller. Personuppgifter kan lämnas ut till motpart eller annan inom ramen för ett ärende. Personuppgifter kan lämnas ut till Sveriges Advokatsamfund, försäkringsbolag, domstol eller skiljenämnd, polis, åklagare, kronofogde, inkassobolag och bank eller annan.
 17. Lagring av personuppgifter
 18. Personuppgifter behandlas under så lång tid som är nödvändig för att fullgöra ovan angivna ändamål. Utgångspunkten är att behandlingen pågår under så lång tid som behövs för att fullgöra och administrera avtal mellan Crusner Advokatbyrå och Användaren samt för att utöva och tillvarata Crusner Advokatbyrås rättigheter i avtalsförhållandet. Därefter kan behandlingen komma att fortsätta om och den mån det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse eller befogat intresse för Crusner Advokatbyrå.
 19. Dina rättigheter
 20. Som Användare och registrerad person har du ett följande rättigheter gentemot Crusner Advokatbyrå. Rättigheterna följer av den allmänna dataskyddsförordningen (DSF). Du har rätt att få information om Crusner Advokatbyrås behandling av dina personuppgifter(DSF artikel 15). Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och kompletterade (DSF artikel 16). Du har, i vissa fall, rätt att få dina personuppgifter raderade (DSF artikel 17). Du har, i vissa fall, rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad (DSF artikel18-19). De personuppgifter som du har tillhandahållit Crusner Advokatbyrå genom Tjänsten har durätt att återfå i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, s.k. dataportabilitet (DFS artikel 20). Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till annan och, när detta är teknisk möjligt, få hjälp med detta av Crusner Advokatbyrå. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (DFS artikel 21). Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska uppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett tidigare lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter (DFS artikel 7). Du har rätt att klaga på Crusner Advokatbyrås behandling av dina personuppgifter. (DFSartikel 77). Klagomål lämnas till Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).
*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen