Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 14 September 2021

1. Personuppgiftsansvarig

1.1 Rätt App Sverige AB, 559148-4638, (“Rätt”) och Crusner Advokatbyrå AB, 556612-7659, (“Crusner Advokatbyrå”) är gemensamt ansvariga för de personuppgifter som behandlas i Tjänsten för den som registrerar sig som användare i denna (”Användaren”). Rätt är dock ensamt personuppgiftsansvarig vad gäller all hantering och behandling av personuppgifter som rör hemsidan ratt.nu och cookies som används på ratt.nu.

1.2 Med ”Tjänsten” avses den eller de webbplatser och den eller de applikationer som från tid till annan tillhandahålls av Rätt för köp av juridiska tjänster under namnet ”Rätt”.

1.3 Kontaktuppgifter:
Crusner Advokatbyrå AB
Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
info@crusner.se
031-774 21 00


Rätt App Sverige AB
Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
kontakt@ratt.nu
010-210 80 00

2. Insamling och kategorier av personuppgifter

2.1 I Tjänsten behandlas personuppgifter som är insamlade från Användaren i samband med inloggningar, betalningar och hantering av användarkonton och ärenden samt annan användning av Tjänsten eller kontakt med Rätt. I förekommande fall behandlas även personuppgifter som är insamlade Användarens tidigare ombud, motpart och ombud för sådan, från annan part är berörd av ett ärende och ombud för sådan, från annan som kan lämna uppgift eller utlåtande som rör ett ärende (t.ex. vittne eller sakkunnig), från offentliga register (t.ex. folkbokföringsregistret eller bolagsregistret) eller från andra källor.

2.2 Personuppgifter som behandlas kan inkludera identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, tekniska uppgifter med anknytning till användningen av Tjänsten inklusive IP-adresser och kakor, försäkringsuppgifter, uppgifter om betalning, fakturering och kreditvärdighet, uppgifter om fullmakt, firmateckning och andra behörighetsuppgifter samt uppgifter med direkt eller indirekt anknytning till ärenden i Tjänsten.

2.3 Behandling av s.k. särskilda kategorier av personuppgifter kan förekomma i tjänsten beroende på ärende och/eller för att Rätt ska kunna uppfylla krav som ställs enligt lag. I särskilda kategorier av personuppgifter ingår uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

2.4 Användning av hemsidan eller tjänsten med tillhörande s.k. cookies medför indirekt att personuppgifter genereras vid användandet, vilket beskrivs i vår cookiepolicy. Vi använder oss dock i möjligaste mån av anonymiserade personuppgifter för statistikändamål.

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

3.1 Eftersom det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse för Rätt behandlas personuppgifter för följande ändamål: bokföring samt åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3.2 Eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, eller en avtalsförfrågan, mellan Användaren och Rätt  behandlas personuppgifter för följande ändamål: hantering av användarkonton i Tjänsten, handläggning av ärendeförfrågningar, jävskontroller till undvikande av intressekonflikter enligt Sveriges Advokatsamfunds Etiska regler, handläggning av ärenden inklusive upprättande av skriftliga handlingar i sådana samt handläggning av kundfordringar och betalningar.

3.3 Eftersom det är nödvändigt för att uppnå ett berättigat intresse för Rätt behandlas personuppgifter för följande ändamål: uppfylla Sveriges Advokatsamfunds etiska regler och andra bestämmelser som reglerar advokatverksamhet, försvar mot rättsliga och andra anspråk som riktas mot Rätt , förmedling av information till Användaren om Tjänsten och Rätt övriga verksamhet samt utveckling av Tjänsten och Rätts övriga verksamhet (personuppgifter pseudonymiserade i möjligaste mån).

3.4 Annan behandling personuppgifter kan vara baserat på Användarens samtycke för ett visst ändamål. Användaren har i så fall rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

4. Kategorier av mottagare av personuppgifter

4.1 Personuppgifter kan lämnas ut till annan som behandlar sådana uppgifter för Rätts räkning (personuppgiftsbiträden) såsom IT-leverantörer. Personuppgifter delas med Crusner Advokatbyrå för handläggning av ärenden och kan också lämnas ut till annan advokatbyrå som Rätt samarbetar med förutsatt att detta är tillåtet eller ett krav enligt Sveriges Advokatsamfunds etiska regler såsom i samband med jävskontroller. Personuppgifter kan lämnas ut till motpart eller annan inom ramen för ett ärende. Personuppgifter kan lämnas ut till Sveriges Advokatsamfund, försäkringsbolag, domstol eller skiljenämnd, polis, åklagare, kronofogde, inkassobolag och bank eller annan.

5. Lagring av personuppgifter

5.1 Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Crusner Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter behandlas under så lång tid som är nödvändig för att fullgöra ovan angivna ändamål. Utgångspunkten är att behandlingen pågår under så lång tid som behövs för att fullgöra och administrera avtal mellan Rätt och Användaren samt för att utöva och tillvarata Rätts rättigheter i avtalsförhållandet. Därefter kan behandlingen komma att fortsätta om och den mån det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse eller befogat intresse för Rätt.


6. Tredjelandsöverföring

6.1 I den mån överföring av personuppgifter sker till länder utanför EU/EES kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna förblir skyddade i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, vilket vanligtvis sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller på basis av att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Dina rättigheter

7.1 Du kan närsomhelst kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer hantera ditt ärende så skyndsamt vi kan och ärendet kräver.

Rätt till information

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse.

Rätt till begränsning

Medan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds.

Rätt till radering

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Rätt att flytta personuppgifter

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller lämna klagomål

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling kan du höra av dig till antingen Rätt eller Crusner Advokatbyrå genom att använda kontaktuppgifterna som framgår överst. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som du finner på följande webbadress: www.imy.se.*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen