Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 19 Januari 2024
 1. Inledande bestämmelser

1. 1 Dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Rätt App Sverige AB (559148-4638), (“Rätt”) och den som registrerar sig som användare (”Användaren”) av Tjänsten.

1.2 Med ”Tjänsten” avses den eller de webbplatser och den eller de applikationer som från tid till annan tillhandahålls av Rätt för köp av juridiska tjänster under namnet ”Rätt”.

1.3 Tjänsten är avsedd för handläggning av enklare juridiska ärenden där en advokatbyrå, i ett normalfall, kan ge rådgivning i samband med ett kortare samtal och baserat på ett skriftligt underlag som Användaren själv tillhandahåller. Tjänsten kan vara begränsad till vissa typer av juridiska ärenden. Tjänsten vänder sig till både fysiska och juridiska personer.

1.4 För varje Ärende i Tjänsten köper Användaren ett Videosamtal för rådgivning. Från tid till annan erbjuds även köp av Dokument för vissa typer av Ärenden.

1.5 Rådgivning och övrig handläggning i Tjänsten sker i enlighet med Sveriges advokatsamfunds etiska regler och andra bestämmelser som reglerar advokatverksamhet i Sverige (”Advokatetiska regler”).

1.6 Villkoren kan komma att ändras utan föregående meddelande om detta. De senast uppdaterade villkoren finns alltid tillgängliga på webbplatsen https://ratt.nu

 1. Krav för användning av tjänsten

2.1 Användaren ska ha en giltig elektronisk legitimation i form av BankID för att använda Tjänsten. Användarens BankID ska vara giltigt under hela den tid som det finns ett pågående Ärende. Användaren ska, i samband med Tjänsten, endast använda sitt eget BankID och inte tillåta någon annan person att använda detta för att använda tjänsterna som tillhandahålls av Rätt.

Webbplatsen https://www.bankid.com innehåller mer information om BankID.

2.2 Användaren ska vara minst 18 år gammal för att använda Tjänsten.

2.3 För att kunna nyttja tjänsten krävs att Användaren har en dator, mobiltelefon eller läsplatta (”Enhet”) för att kunna använda Tjänsten. Enheten ska ha (a) en fungerande anslutning till internet, (b) en webbläsare, (c) en kamera och en mikrofon samt (d) stöd för att öppna filer av formatet PDF (Portable Document Format).

2.4 Användaren ska, vid användande av Tjänsten via en webbplats, använda en uppdaterad version av någon av de webbläsare som från tid till annan är vanligt förekommande på marknaden. En webbplats som tillhandahålls för Tjänsten kan av tekniska, säkerhetsmässiga eller andra skäl vara begränsad till vissa webbläsare eller versioner av sådana.

 1. Användare, konton och kontaktuppgifter

3.1 Användaren måste skapa ett konto för att kunna använda Tjänsten (”Konto”). Alla Ärenden hanteras under specifika Konton. Användaren kan ha flera konton; ett konto för personligt eller privat bruk (”Privatkonto”) samt ett eller flera konton för bruk av företag eller andra organisationer (”Företagskonto”).

3.2 Ett Konto får endast användas av den Användare som har skapat kontot och det får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan.

3.3 Varje Konto har sina egna kontaktuppgifter (”Kontaktuppgifter”). Användaren ansvarar för att de Kontaktuppgifter som lämnas genom Tjänsten, eller som på annat sätt lämnas till Rätt, är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar även för att uppdatera sina Kontaktuppgifter i Tjänsten när uppgifterna ändras.

3.4 Genom att skapa ett Konto och uppge sina Kontaktuppgifter för detta, accepterar Användaren att Rätt kan använda uppgifterna för att kontakta Användaren i frågor som rör Ärenden som handläggs under det aktuella Kontot, i frågor som rör Tjänsten eller i andra frågor där Rätt har ett befogat intresse att kontakta Användaren.

3.5 Villkoren gäller för alla Konton som Användaren skapar. Punkten 4 nedan innehåller särskilda bestämmelser för Privatkonton. Punkten 5 nedan innehåller särskilda bestämmelser för Företagskonton.

 1. Privatkonton (ångerrätt och konsumenttvister)

4.1 Användare som, i egenskap av Konsument, har köpt ett Videosamtal som inte är fullgjort har rätt att frånträda köpet (Ångerrätt) genom att lämna eller sända meddelande om detta till Rätt inom 14 dagar från köpet (Ångerfrist). Ångerrätten upphör när det köpta Videosamtal är fullgjort, även om detta sker inom Ångerfristen. Användare har aldrig någon Ångerrätt vid köp av Dokument.

4.2 Användare som, i egenskap av Konsument, vill göra gällande krav mot Rätt i anledning av Tjänsten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund för att få sin sak prövad. Läs mer på Konsumenttvistnämndens webbplats https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

 1. Företagskonton

5.1 Användaren intygar, genom att skapa ett Företagskonto och använda Tjänsten, att denne har behörighet att företräda företaget i de Ärenden som handläggs under det aktuella Företagskontot. Användaren ska, på begäran av Rätt, styrka sin behörighet.

 1. Ärendeförfrågningar och ärenden

6.1 Rätt accepterar eller nekar ärenden baserat på ärendeförfrågningar som Användaren skapar i Tjänsten. Det står Rätt fritt att neka eller acceptera en Ärendeförfrågan utan att ange skälen för beslutet.

6.2 Med en Ärendeförfrågan avses en förfrågan som är skapad i Tjänsten och där Användaren har (a) angett vilka fysiska och juridiska personer som berörs av den juridiska frågeställningen som förfrågan avser; (b) beskrivit den juridiska frågeställningen; och (c) gjort en förskottsbetalning för ett för Tjänsten obligatoriskt Videosamtal. Se även punkt 12 om intressekonflikter.

6.3 En Ärendeförfrågning som inte är fullständig enligt punkten 6.2 kommer inte att handläggas av Rätt. En Ärendeförfrågan som är fullständig kommer utan dröjsmål att granskas enligt punkten 6.1 ovan.

6.4 Om en Ärendeförfrågan accepteras kommer Rätt att skapa ett ärende (”Ärende”) och omedelbart informera Användaren om beslutet genom Tjänsten. Samtidigt kommer Rätt att ta förskottsbetalningen i anspråk och utfärda ett kvitto för köp av ett Videosamtal. Ärendet kommer att handläggas under det Konto som användes för att skapa Ärendeförfrågan. Ärenden kan inte flyttas mellan Användare eller mellan Konton.

6.5 Om en Ärendeförfrågan nekas kommer Rätt att omedelbart informera Användaren om beslutet genom Tjänsten. I sådant fall skapas det inte något ärende i Tjänsten och Rätt kommer snarast möjligt att återbetala det belopp som Användaren har betalat i förskott för ett Videosamtal.

 1. Rådgivning

7.1 Rådgivning i Ärenden i Tjänsten (”Rådgivningen”) ges alltid av en advokat alternativt av en biträdande jurist som en advokat är ansvarig för med s.k. principalansvar (”Handläggare”).

7.2 Rådgivningen lämnas av Handläggaren i Videosamtal samt, i förekommande fall, i det Dokument eller andra skriftliga uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsten. Rådgivningen baseras endast på den information som Användaren lämnar i sin Ärendeförfrågan och i Videosamtalet samt utifrån gällande rättsläget vid tiden för handläggningen. Rådgivningen är anpassad till det specifika Ärendet och Användaren kan inte förlita sig på denna i andra sammanhang eller situationer.

7.3 Rådgivningen kan lämnas på annat sätt än vad som anges i punkten 7.2 om (a) Användaren och Rätt träffar en överenskommelse om detta eller (b) om det av någon anledning uppstår störningar i driften av Tjänsten och Rätt bedömer att Rådgivningen bör ske omedelbart på grund av Ärendets beskaffenhet.

Den muntliga rådgivningen kan exempelvis ges i telefonsamtal i stället för Videosamtal och eventuella Dokument eller andra skriftliga uppgifter kan tillhandahållas via e-post i stället för via Tjänsten.

7.4 Rådgivningen lämnas endast för frågor rörande svensk rätt. Rätt ger inte rådgivning i utländsk rätt genom Tjänsten.

7.5 Rätt har inte någon skyldighet att uppdatera Rådgivningen efter det att handläggningen har avslutats.

7.6 Punkterna 8 och 9 innehåller särskilda bestämmelser, inklusive begränsningar av Rådgivning, gällande Videosamtal och Dokument.

 1. Videosamtal

8.1 För varje Ärende i Tjänsten köper Användaren ett Videosamtal för Rådgivning (”Videosamtal”). Videosamtal genomförs på Användarens initiativ och på det sätt som anges i den nästföljande punkten.

8.2 Användaren begär ett Videosamtal genom att ställa sig i Samtalskö i Tjänsten (”Samtalskö”). När Användaren står i Samtalskö förbereder sig en Handläggare genom att ta del av Användarens Ärendeförfrågan. Användaren informeras därefter om att Handläggaren är redo för Videosamtalet och Användaren får då tillfälle att starta Videosamtalet.

8.3 Videosamtalet är begränsat till Rådgivning under femton (15) minuter vilket återspeglas i prissättningen i Tjänsten som är avsedd för enklare juridiska ärenden. Omfattningen av Rådgivning i ett Videosamtal beror bland annat på den juridiska frågeställningen, på omständigheterna i Ärendet samt på vilken information Användaren lämnar till Handläggaren i Ärendeförfrågan och i Videosamtalet.

Vidare ska Rådgivningen följa Advokatetiska regler. Rätt kan därför inte lämna några garantier avseende Rådgivningens omfattning under ett Videosamtal.

8.4 Begränsningen i föregående punkt kan innebära att ett Videosamtal inte är tillräckligt för att Rätt ska kunna lämna konkreta besked, råd eller bedömningar i ett Ärende eller erbjuda Användaren möjlighet att köpa ett Dokument. Rätt kommer i så fall att, om möjligt, erbjuda handläggning av Ärendet utanför Tjänsten.

 1. Dokument

9.1 Från tid till annan erbjuds för vissa typer av Ärenden köp av Dokument genom Tjänsten (”Dokument”). Dokument är avsedda för enklare juridiska ärenden vilket återspeglas i prissättningen i Tjänsten.

9.2 Om Handläggaren, i samband med Videosamtal med Användaren, bedömer att det finns förutsättningar att upprätta ett Dokument i Ärendet kommer Användaren att erbjudas att köpa ett sådant. Om det finns sådana förutsättningar beror bland annat på den juridiska frågeställningen, på omständigheterna i Ärendet samt på vilken information Användaren lämnar till Handläggaren i Ärendeförfrågan och i Videosamtalet. Vidare ska upprättandet av Dokumentet följa Advokatetiska regler.

9.3 Begränsningen i föregående punkt kan innebära att ett Användaren inte kan erbjudas att köpa ett Dokument. Rätt kommer i så fall att, om möjligt, erbjuda handläggning av Ärendet utanför Tjänsten.

9.4 Användaren köper Dokument genom att acceptera ett erbjudande från Handläggaren i samband med ett Videosamtal. Dokumentet tillhandahålls genom Tjänsten efter det att full betalning erlagts. Även betalning sker genom Tjänsten.

 1. Priser

10.1 Priser för Videosamtal och Dokument och, i förekommande fall, andra produkter som marknadsförs med prisuppgift i Tjänsten (sammantaget ”Produkter”) anges alltid inklusive mervärdesskatt. För Produkter som enbart vänder sig till juridiska personer kan priser anges exklusive mervärdesskatt.

10.2 För annat än Produkter, såsom för Rådgivning utanför Tjänsten eller upprättande av juridiska dokument som inte tillhandahålls genom Tjänsten, bestäms priser och andra betalningsvillkor, i varje enskilt fall, enligt överenskommelse mellan Användaren och Crusner Advokatbyrå AB, 556612-7659, ("Crusner Advokatbyrå") som är den advokatbyrå till vilken Användaren kommer att hänvisas till av Rätt.

 1. Sekretess

11.1 Rätt hanterar information i enlighet med Advokatetiska regler. Det innebär att uppgifter om bland annat Användare, Konton, Kontaktuppgifter, Ärendeförfrågningar, Ärenden, Rådgivning och Resultat hanteras med sekretess.

11.2 Rätt kan ibland behöva skicka information till Användaren. Punkterna 3.3 och 3.4 innehåller bestämmelser om Kontaktuppgifter och Rätts användning av sådana.

 1. Intressekonflikter

12.1 Rätt hanterar intressekonflikter i enlighet med Advokatetiska regler. Det innebär bland annat att Rätt är förhindrad att handlägga ett Ärende om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till någon annan som är eller har varit klient hos Rätt eller Crusner Advokatbyrå.

12.2 Om det uppstår en intressekonflikt i ett pågående Ärende hanteras detta i enlighet med Advokatetiska regler. Det kan innebära att Rätt är skyldig att avsluta handläggningen i ett Ärende i förtid.

12.3 För att undvika intressekonflikter är det viktigt att Användaren i sin Ärendeförfrågan upplyser Rätt om omständigheter som kan vara av betydelse för att bedöma om det föreligger en sådan. Punkten 6 ovan innehåller mer information om handläggning av Ärendeförfrågningar.

 1. Immateriella rättigheter och användning av resultat av rådgivning

13.1 Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten och dess utformning och innehåll, till varumärken och företagsnamn som används i samband med Tjänsten samt andra rättigheter, tillhör Rätt eller i förekommande fall till Rätts licensgivare eller andra som Rätt samarbetar med.

13.2 Samtliga immateriella rättigheter till Rådgivning tillhör Rätt . Användaren har dock rätt att framställa exemplar av, och tillgängliggöra, eventuellt resultat av Rådgivningen i den omfattning som krävs för att uppnå syftet med Rådgivningen. Annan användning av sådant resultat kräver Rätts uttryckliga samtycke. Användaren har aldrig rätt att tillgängliggöra sådan del av Rådgivningen som är avsedd för Användarens egna användning, såsom skriftliga råd, instruktioner, upplysningar, följebrev och checklistor.

13.3 Exempelvis har Användaren rätt att framställa så många exemplar av ett skriftligt avtal som krävs för att varje avtalspart ska erhålla ett undertecknat exemplar av detsamma, men inte att tillgängliggöra ett sådant avtal till allmänheten eller någon annan som inte är berörd av Ärendet i fråga.

13.4 Bestämmelser om immateriella rättigheter återfinns bland annat i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, varumärkeslagen (2010:1877) och lagen(2018:1653) om företagsnamn. Brott mot immaterialrättsliga lagar kan medföra straffansvar för Användaren.

 1. Övrigt

14.1 Användaren har inte rätt att överlåta avtalet, eller rättigheter och/eller skyldigheter som följer av avtalet, till annan part.

14.2 Rätt har rätt anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.